Klub kultury

Zpráva Výboru Klubu kultury

ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  VÝBORU  KK  ZA  TŘÍLETÉ  VOLEBNÍ  OBDOBÍ  2014 – 2016

V tomto období pracoval výbor Klubu kultury v řádně zvoleném složení: Jaroslava Světlíková /předsedkyně/, PhDr. Aleš Holub /šéfredaktor časopisu KULTURA a čestný předseda/, PhDr. Vojta Čelko /výkonný místopředseda/, PhDr. Milena Nyklová-Veselá, Mgr. Jaroslava Smolová, Ing. Romana Velčovská, Eva Kubátová /redaktorky/, dlouholetými spolupracovníky byli Jiřina J. Hubáčková /korektury/, Ing. Maria Vašáková /webové stránky/, Růžena Veverková /účetnictví a členské příspěvky/  a  kolega Hasan Zahirovič, který náš vysoký věkový průměr poněkud snížil a obohatil nás o řadu informací ze svých bohatých kulturních aktivit. Účast členů výboru na jednotlivých schůzkách každé druhé pondělí nebyla tentokrát stoprocentní, především kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu jednotlivých členů výboru anebo delšímu pobytu v zahraničí.

Klub kultury je bezesporu jedním z nejstarších klubů Syndikátu novinářů. Byly doby, kdy dosahoval počet jeho členů skoro pěti set, v posledních pěti šesti letech se počet ustálil na čísle sto, ale v letošním roce nám zatím výrazně poklesl počet členů-především hostů, i když ještě nemáme konečný výsledek, protože se ještě někteří zájemci přihlašují.

Poklesl zájem o spolkové sdružování, ve společnosti převládl osobní zájem a hledání výhod. O neplacenou a dobrovolnou práci není velký zájem, což dokazuje i naše téměř marná snaha získat nové členy do výboru Klubu.

 

Přes všechny problémy, s nimiž se potkáváme, Klub existuje a díky členům výboru a dopisovatelům se daří vydávat vždy pět čísel ročně našeho časopisu KULTURA. Navíc spojuje výbor s členskou základnou a naopak členové klubu svými příspěvky obohacují každé nové číslo. Letos nepřetržitě pokračuje už čtyřiadvacátým ročníkem. Podle reakcí členů KK, kteří dostávají časopis poštou, zprostředkovává dostatek informací především členům, kteří už třeba ze zdravotních důvodů nemají možnost zúčastňovat se kulturních akcí. Vítají i změnu obsahu, namísto seznamů kulturních akcí obsahují jednotlivá čísla mnohem více recenzí, článků a komentářů.

Zatím jsme hospodařili tak, že jsme nemuseli /jako v minulosti/ žádat Syndikát o grant na vydání pátého čísla. Tisk financujeme především z příspěvků našich členů-hostů s dotací SN ČR za členy Syndikátu.

Výbor KK musel urychleně řešit náhradu za Jiřinu J. Hubáčkovou, která se spolehlivě a dlouhodobě starala o korektury článků pro bulletin.   Hasan Zahirovič navrhl a doporučil Aleši Holubovi studentku Jasmínu Finkeovou, která již zajistila korektury posledních dvou čísel loňského roku a prvého čísla 2017 a bude s námi spolupracovat i na dalších číslech.

AKCE VÝBORU KK

          O akcích výboru v letech 2014 a 2015 jsme podrobně informovali na každoročních členských schůzích.   Rok 2016 byl na společné akce chudší, což bylo zapříčiněno především nemocností členů výboru, a řadě zahraničních dlouhodobějších cest, takže jsme nebyli v plném počtu.  Přesto se uskutečnilo např. „výjezdové zasedání“ v červnu 2016, kdy se členové výboru zúčastnili v Obecním domě v Praze křtu knihy o Alfonsu Muchovi, kterou přeložil náš spolupracovník Hasan Zahirovič. Zajímavé informace přinesl i z cesty do Vietnamu, kde překládal první knihu Karla Čapka přeloženou do Vietnamského jazyka.  Do Bosny a Hercegoviny jel s pražským divadlem D 21 na divadelní festival. V Národním technickém muzeu se uskutečnila akce o Věře Hrůzové, která na sklonku svého života odtajnila vzájemnou korespondenci s Karlem Čapkem. Večera se zúčastnila i její vnučka – Francouzska MUDr. Carola Wastiaux. Členové výboru se také zúčastnili úspěšné výstavy „Celník Rousseau – Malířův ztracený ráj“, kterou připravila Národní galerie ve spolupráci s pařížským Museé d´ Orsay v Paláci Kinských.

Zatím nesplněným úkolem je společná návštěva Národního archivu. Termín je domluvený na 10. dubna a kdo by měl zájem se zajímavé prohlídky zúčastnit – má možnost. Sejdeme se před budovou Národního archivu před 14. hodinou.  Provázet nás bude pracovník archivu Dr. Roman Štér.  Na místo v Praze 4 – Chodovci, kde se Národní archiv v Archivní ulici nachází, se dostaneme autobusem 125 ze Smíchovského nádraží, dále autobusem č. 136, 213 ze stanice Opatov a č. 213 ze stanice Metra Želivského. Další společné akce budeme nadále připravovat a čekáme také, že v diskusi vyslovíte své návrhy na akce, které by vás zajímaly.

 

ŽIVOTNÍ JUBILEA NAŠICH ČLENŮ

            Každoročně blahopřejeme našim členům k životním jubileím. V letošním roce, jak jsme uvedli v posledním loňském čísle našeho časopisu, oslaví někteří naši členové kulaté i půlkulaté  jubileum. Pomyslnou kytičku posíláme s přáním především dobrého zdraví a spokojenosti Bedřišce Terezii Brůhové, Mileně Nyklové, Pavlu Kolářovi, Pavle Pin-kasové. Heleně Rousové, Janě Táborské, Lukáši Kovandovi, Markétě Vašákové-Kadlecové,  Haně Vejrostkové, Janu Šimurdovi, Haně Machové a Michalu Suchému.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE SN ČR

         Grémium SN ČR se konalo 1. března a Řídící výbor se sešel 8. března. Pro vás uvádíme ve stručnosti několik informací. Připravuje se převod členské evidence na nový program, který už je funkční a připraven na testování. Úplné převedení členské evidence na nový program bude moci být dokončeno až po 31.3.2017, kdy lze předpokládat, že již bude vydána podstatná část členských průkazů a v kanceláři Syndikátu bude dostatek času a prostoru k důkladnému testování a doladění programu.

Advokátní kancelář Mikš & Suk reagovala  na žádost SN o úpravu měsíčního paušálu za poskytování právních služeb, v níž s účinnosti od 1.3.2017 je stanovena smluvní měsíční odměna v paušální výši 22 tis. Kč bez DPH namísto dosud placené částky 38.000 Kč.

V tomto roce končí termínovaný vklad u Poštové banky. Pokud PB nenabídne jeho prodloužení nebo jinou investiční nabídku bude Syndikát uvažovat o jiném způsobu zhodnocení těchto prostředků.

V letošním lednu došlo podle nových instrukcí ke zrušení našeho běžného účtu u ČSOB a celý zůstatek byl převeden na náš podúčet Syndikátu u Raiffeisen Bank. Jednotlivé regiony a kluby byly vyzvány k dodání účetních dokladů ke zpracování daňového přiznání. Nedá se říci, že by všichni obratem předaly účetní doklady, ale našeho klubu se to netýká. Účetnictví, které nově zpracovává podle dokladů účetní firma Aspekt máme díky práci Růženy Veverkové v pořádku.

Řídící výbor projednal a schválil sedm žádostí o granty v celkové výši 351.000 Kč.

Řídícímu výboru byl předložen návrh rozpočtu na rok 2017. Vzhledem k tomu, že definitivní rozpočet může být schválen až když budou známy konečné výsledky hospodaření za rok 2016, návrh byl vzat na vědomí.

 

Na základě písemné stížnosti Univerzity Karlovy na opakované nevhodné chování členky Syndikátu Květoslavy Šamajové a s ohledem na další předcházející stížnosti ŘV rozhodl s odkazem na bod 6. Odstavec II., b) o zániku členství v Syndikátu novinářů. Toto rozhodnutí je zároveň platné i pro náš Klub kultury, jehož je Květa Šamajová členkou.

 

NAŠE ČLENSKÁ ZÁKLADNA

       I když ještě nemáme uzavřený počet přihlášených členů SN ČR a členů – hostů pro letošní rok,  můžeme už dnes konstatovat, že oproti loňskému roku nám ubylo zájemců o Klub kultury poměrně razantně. V minulých letech se počet obou skupin pohyboval většinou kolem stovky, v současné době je přihlášeno celkem kolem šedesáti. Pravděpodobně se počet navýší po dnešní schůzi, kdy se ještě někdo přihlásí anebo prodlouží své členství. Zatím máme určitou finanční rezervu, díky navýšené částce za členy SN ČR, ale protože platíme za tiskárnu a poštovné za rozesílání bulletinu, potřebujeme mít potřebnou finanční rezervu. Pomohl by nám i zájemce o práci ve výboru, proto vás vyzýváme k tomu, abyste někoho navrhli, případně se přihlásili sami.

V loňském roce se projevila mnohem větší nemocnost členů výboru, a proto nutně potřebujeme získat mladší kolegy nebo kolegyně pro práci ve výboru, aby Klub kultury mohl dále existovat.

Spojení s vámi, s naší členskou základnou máme nejen prostřednictvím našeho bulletinu KULTURA, ale také prostřednictvím webových stránek. V jejich začátcích jsme měli s nimi problémy, které jsou snad již zažehnány a mohou vám sloužit jako zdroj informací, a to aktuálnějších ve srovnání s klubovým časopisem.

 

 

 

Zpráva o hospodaření s finančními prostředky

 za uplynulé volební období 2014 až 2016

 

 

 

Všechny údaje jsou uvedeny v korunách

 

Rok 2014 Příjmy Výdaje
31.996 24.449

Úspora v roce 2014 činí  7.547  korun byla převedena do finanční rezervy KK

 

 

Rok 2015 Příjmy Výdaje
66.600 50.378

Úspora v roce 2015 činí  16.222  korun byla převedena do finanční rezervy KK

 

Rok 2016 Příjmy Výdaje
48.273 63.703

Ztráta v roce 2016 činila  15.430  byla uhrazena z finanční rezervy KK

 

 

Celé volební volební 2014-16 Příjmy Výdaje
146.869 138.530

Úspora za celé období 2014-2016 činí  8.339  korun

je součástí finanční rezervy KK

 

Současný stav finanční rezervy Klubu kultury činí 42.703 korun

 

V loňském roce jsme díky dobrému stavu, finančních prostředků mohli zakoupit dva po-čítače – jeden pro Aleše Holuba, šéfredaktora časopisu KULTURA a druhý pro předsedkyni Jaroslavu Světlíkovou, která zpracovává všechny zápisy z jednání výboru KK a zprávy o činnosti. Až dosud všechno zpracovávali na vlastních počítačích, které bylo nutné obnovit. Opravy už nešlo realizovat. Další výdaj, který schválil výbor klubu je příspěvek na pohřeb členky výboru J.J.Hubáčkové ve výši 6.000 Kč.

Odstupující výbor děkuje všem, kteří výbor ve volebním období podporovali, pomáhali mu – jmenovitě Mgr. Jiřině J.Hubáčkové, Růženě Veverkové, Ing. Marii Vašákové, Hasanu Zahirovičovi, akademickým malířům Zdeňku Světlíkovi, Josefu Velčovskému a Vladimíru Pecharovi.

Poděkování patří i členům výboru Klubu kultury za odvedenou práci v uplynulém tříletém období.

 

 

 

ZPRÁVA VÝBORU KLUBU KULTURY ZA OBDOBÍ OD DUBNA 2012 DO DUBNA 2014

Uplynulo něco málo přes rok a sešli jsme se opět na členské schůzi. Tato byla po dvou letech volební. Zprávu výboru za období od dubna 2012 do dubna 2014, usnesení a zápis ze schůze najdete ZDE.

 

>>><<<

 

ZPRÁVA VÝBORU KLUBU KULTURY ZA OBDOBÍ OD BŘEZNA 2010 DO ÚNORA 2011

Na konci března minulého roku byl zvolen staronový výbor našeho klubu. Tím se náš klub nemůže moc chlubit, je to spíše ostuda, že si ve svém středu nenajdeme někoho, kdo by přišel do výboru a nahradil některou z trvalek výboru. Uvidíme dnes při diskusi jestli se nehnou ledy.

Výbor v uplynulém roce pracoval ve složení: PhDr. Vojtech Čelko, PhDr. Aleš Holub, Jan Kaštánek, PhDr. Milena Nyklová, Mgr. Maria Paříková, Mgr. Jaroslava Smolová, Jaroslava Světlíková, Ing. Romana Velčovská. S výborem dále spolupracovaly: Mgr. Jiřina Jana Hubáčková, Ing. Maria Vašáková, Růžena Veverková.

V současné době podle zaplacených příspěvků má náš klub 82 členů, z toho je řádných členů 24 a 58 hostů klubu.

Výbor se snažil scházet pravidelně po čtrnácti dnech, o konkrétních datech jeho schůzek jste byli informováni naším časopisem KULTURA ve Zprávách z výboru a také na našich webových stránkách. Možnost účastnit se výborových schůzí využilo během uplynulého období několik našich členů. Pro rok 2011 připravil výbor nové členské legitimace a rozhodl ponechat nezměněnou výši členských příspěvků. O hospodaření se získanými finančními prostředky vás seznámí samostatná zpráva.

Jsme rádi, že kontakt s členskou základnou už nezajišťuje jen náš bulletin KULTURA, ale jsou funkční i klubové webové stránky. Na titulní straně našeho časopisu si můžete přečíst, že letos jej klub vydává již osmnáctým rokem. Myslíme si, že se stabilizovaly jeho pravidelné rubriky, zlepšila se jeho obrazová úroveň spoluprací s akademickými malíři, také tiskárna náš časopis tiskne na novém stroji. Zvětšení fotografií pomohlo k jejich čitelnosti. Snad k atraktivitě našeho časopisu přispěla i jeho barevná obálka. Nyní k obsahu – vedle členů redakční rady do časopisu přispívají i dopisovatelé, někteří pravidelně, jiní občas. Díky zasílaným informacím z regionů, kde přímo nikdo z našeho klubu nepůsobí, můžeme tak nabídnout zajímavé zprávy o kulturních akcích i odjinud. Ke zveřejňování těchto mimopražských zpráv využíváme i webové stránky našeho klubu. Máme tak možnost předávat aktuální informace ihned po obdržení a v širší nabídce, nežli by bylo účinné v našem časopise, protože ten vychází přibližně každé dva měsíce. Takovou dělbu při zveřejňování zpráv výbor předpokládal při prosazování druhého kontaktu s členskou základnou, při zřizování našich webových stránek. Náš časopis KULTURA je přístupný Presscentru všem novinářům, veřejnosti pak v krajských knihovnách, ale webové stránky může navštívit kdokoli bez problémů. Na jedné ze schůzí výboru se diskutovalo také o možnosti si do našeho časopisu některé články objednat. Určitě by to byl přínos, ale jak víte, naši autoři dosud zveřejňovaných článků, kreseb, fotografií nejsou honorováni. Nový syndikátní Mediažurnál počítá s objednanými články, ty ale bude platit, náš klub na to nemá peníze. Jsme rádi, že držíme skoro vyrovnaný rozpočet.

Klub kultury se neuzavírá okolnímu světu – členové výboru pracují v orgánech Syndikátu, máme zastoupení v Členské komisi a v Grémiu Syndikátu. Na Valné hromadě byli dva naši členové zvoleni do Řídícího výboru, ti pak přinášejí do našeho klubu potřebné informace z jeho zasedání. A naopak informují o dění v našem klubu. Klub kultury spolupracuje i s dalšími kluby a regionálními sdruženími Syndikátu. Pravidelně míváme také zastoupení v porotách hodnotících novinářské soutěže. Přestože jsme většinou již mimo přímé pracovní zapojení v redakcích, mnozí z členů výboru spolupracují a přispívají do novin a časopisů.

Informace o našem klubu a jeho činnosti se snažíme poskytovat zájemcům nejen našim časopisem a našimi webovými stránkami, ale také prostřednictvím Mediažurnálu. V současné době syndikátní časopis změnil svůj vzhled a snaží se také o novou náplň. Jednou z jeho pravidelných rubrik by měly být zprávy z regionů a z klubů Syndikátu. Mediažurnál má společného šéfredaktora i pro webové stránky, takže informace o našem klubu budou k dispozici též v elektronické podobě. Výbor zajišťuje informaci o našem klubu též pro zprávu Řídícího výboru SN ČR – Práce v Územních sdruženích a klubech Syndikátu novinářů, kterou připravuje každý rok.

V uplynulém období výbor sledoval dění v kultuře, k některým veřejným otázkám se vyjadřoval samostatně, k některým společně se Syndikátem. Například za náš postoj k problematické opravě Karlova mostu jsme dostali poděkování. Odsuzujeme chování některých státních kulturních institucí k novinářům. Od listopadu se snažíme o setkání s ministrem kultury MUDr. Jiřím Besserem. Anabázi nemusíme podrobně popisovat, každý si ji umí podle svých zkušeností s úřednickou vrchností představit sám. Až nedávno nám z ministerstva oznámili, že se uvažuje o širším setkání s novináři někdy v polovině března Tedy nejenom se zástupci našeho klubu, ale s širším spektrem novinářů. Jak víte z našeho bulletinu, stále sledujeme vývoj situace okolo Střední průmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. Přestože jde o nejstarší sklářskou školu na světě, kam jezdí studovat i zahraniční zájemci, jedná se o její likvidaci. Přitom v podstatě jde o duševní i hmotnou kulturní památku. Takových úletů je více, stačí připomenout obřadní síň v Národním divadle.

Již přes rok platí rozhodnutí Řídicího výboru Syndikátu o tom, že veškerý styk mezi ústředím a jednotlivými složkami Syndikátu bude probíhat prostřednictvím internetu. Snažíme se toto rozhodnutí dodržovat. Mimochodem, také redakce našeho časopisu KULTURA přijímá příspěvky jen v elektronické podobě. Před nedávnem výbor našeho klubu nabídl zájemcům vlastní kurz práce na počítači, zajistil i kurz u jiné organizace a ještě nabídl proplacení výdajů za individuální absolvování počítačového kurzu. S velkým ohlasem se ani jedna naše nabídka nesetkala. O podobnou podporu „počítačové gramotnosti“ se v roce 2011 pokusí Syndikát. Vzhledem k stálému nárůstu informací a komunikace prostřednictvím tohoto média je to pochopitelné. Bližší informace budou uveřejněny v Mediažurnálu. Pokusíme se vás včas na podmínky a organizaci akce upozornit.

Jsme rádi, že se Klub kultury podílí na šíření povědomí o naší kultuře a našem kulturním dědictví v globalizovaném světě. Právě jen naše kultura a naše kulturní dědictví nás odlišují od jiných obyvatel Země. A spolu s krásami naší země k nám přitahují cizince. Podílíme se tak i na přirozeném vlastenectví, na hrdosti nás všech.

 

>>><<<

 

ZPRÁVA VÝBORU KLUBU KULTURY ZA OBDOBÍ OD DUBNA 2008 DO BŘEZNA 2010

V médiích se píše o roce 2010 jako o super volebním – a to ani nevědí, že volby proběhnou i dnes, 29. března 2010, v Klubu kultury Syndikátu novinářů České republiky. Nejdůležitějším bodem dnešního setkání na této členské schůzi jsou volby nového výboru našeho klubu. Jen tak mimochodem: i v samotném Syndikátu před prázdninami proběhnou také volby, o nich se za chvíli dozvíte…

Odstupující výbor vám předkládá svoji Zprávu, ve které se pokusí shrnout své dvouleté působení v čele klubu.

Výbor ve složení: PhDr. Vojtech Čelko, PhDr. Aleš Holub, PhDr. Milena Nyklová, Mgr. Maria Paříková, Mgr. Jaroslava Smolová, Jaroslava Světlíková, Radana Šatánková, Ing. Romana Velčovská, posílen o spolupracovníky Jana Kaštánka, PhDr. Dagmar Šafaříkovou a Růženu Veverkovou, byl zvolen na členské schůzi Klubu kultury 28. dubna 2008. Dnešní Zprávu však předkládá výbor, ze kterého během volebního období odešla Radana Šatánková. Bohužel s PhDr. Dagmar Šafaříkovou jsme se rozloučili navždy. Novou spolupracovnicí výboru je Ing. Maria Vašáková.

Výbor, po zkušenostech z minulých let, se také snažil scházet pravidelně po čtrnácti dnech a pracovat co nejlépe dle svých sil a možností. O termínech výborových schůzí vždy v předstihu informoval členskou základnu ve Zprávách z výboru, uveřejňovaných v klubovém bulletinu – a v posledních měsících je lze najít i na webových stránkách klubu. Z každé výborové schůze je pořizován zápis.

Členská schůze v dubnu 2008 zvolenému výbor uložila, aby rozhodoval o výši členských příspěvků klubu pro jednotlivé roky svého působení a řádně je vybíral. S tím souvisela žádost o dodržování vyrovnaného rozpočtu. Dále výboru uložila, aby připravil klubové webové stránky v rámci Syndikátu novinářů ČR a snažil se o pravidelný kontakt s členskou základnou.

V uplynulém období výbor několikrát projednával výši členských klubových příspěvků. Po propočtech vždy dospěl k závěru, že pokud se nebudou měnit dosud pravidelně vynakládané výdaje, nemusí se příspěvky zvyšovat. Vzhledem k dotaci od Syndikátu se jeho řádným členům v našem klubu od letošního roku členské klubové příspěvky snižují o 80 korun. S podrobnou zprávou o hospodaření odstupujícího výboru budete za chvíli seznámeni.

Zatím jediným pravidelným kontaktem s členskou základnou byl vydávaný klubový bulletin, který se dnes jmenuje KULTURA. V letošním roce jde již o jeho 17. ročník. Za tu dobu prošel časopis samozřejmě vývojem – od prvních dvoustránkových čísel až po současný mnohastránkový s barevnou obálkou. Jeho texty dnes doplňují kresby a fotografie. Do časopisu přispívají nejen členové klubu, ale také naši příznivci. Tato pestrost autorů článků přináší i informace z různých regionů naší vlasti. Na vzhledu bulletinu se podílejí i akademičtí malíři. Vzhledem k funkčnosti našich klubových webových stránek mění se též jeho obsah. Snažíme se ze stránek bulletinu přesouvat měsíční přehledy aktivit kulturních organizací působících u nás právě na webové stránky. Má to dvojí význam: šetříme tak místo pro jednotlivé články a současně poskytujeme zájemcům aktuálnější informace o dění, nežli by mohli získat z bulletinu vydávaného ob měsíc. Klubový časopis je zajišťovaný pro všechny naše členy, je však dostupný i novinářům, kteří přicházejí do Presscentra Syndikátu.

Po několikerých slibných pokusech o funkčnost webových stránek klubu se dlouho nic nedělo. Až v loňském roce se podařilo najít jejich šéfredaktorku, kterou vám tímto představujeme – Ing. Maria Vašáková. Od podzimu minulého roku nejen webové stránky klubu uvedla v chod, ale dala jim i novější a logičtější podobu. Na stránkách můžete nyní najít jak aktuální informace týkající se našeho klubu, tak také aktuální informace z různých oblastí kultury u nás. Můžete na nich vyhledat například programy divadel, našich a zahraničních kulturních institucí – samozřejmě, pokud je klubu poskytují. Pro letošní rok sestavila šéfredaktorka Vašáková měsíční přehled kulatých výročí českých umělců. Webové stránky klubu se tak staly druhým spojením výboru klubu s členskou základnou a navíc poskytují informace i širší veřejnosti.

K akcím spolupořádaným výborem klubu patřily besedy a setkání s autory odborných publikací s nedávnou historickou tematikou, vydávaných Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. O tyto besedy byl značný zájem. Jiný charakter měla akce výboru – návštěva Hlaholu, pěveckého spolku, který patřil ke kulturním organizacím podílejícími se na obrozeneckých snahách našeho národa v 19. století. Dále výbor zajistil komentovanou prohlídku výstavy Svatý Václav – ochránce země v Anežském klášteře. Společně s Klubem volných novinářů výbor uspořádal zájezd do letohrádku Vendula v Horním Bezděkově. O obdobných akcích, které bude nově zvolený výbor organizovat, budete nejčastěji informováni na již funkčních webových klubových stránkách v kategorii AKTUALITY.

Někteří členové výboru zastupují náš klub v porotách, jež hodnotí kulturní aktivity v médiích, např. byli v porotě soutěže studentských časopisů (hlavní garant Klub volných novinářů), nebo v porotě novinářské soutěže MÉDIA NA POMOC PAMÁTKÁM, kterou úspěšně zajišťuje Nadace Pro Bohemia.

Náš klub má zastoupení v orgánech Syndikátu, a to v jeho Grémiu i v Řídicím výboru. Na 11. června je svolána Valná hromada Syndikátu novinářů ČR, která bude mimo jiné volit nový Řídicí výbor Syndikátu. Abychom i nadále měli aktuální informace a možnost se podílet na chodu Syndikátu, měli bychom dnes zvolit své zástupce-delegáty na tuto Valnou hromadu. Volit je mohou pouze řádní členové klubu – obdobně, tak jako volit členy výboru Klubu kultury – tedy ti, kteří jsou současně řádnými členy Syndikátu. Podle počtu řádných členů našeho klubu můžeme volit až dva delegáty.

Informace o našem Klubu kultury měli možnost si přečíst novináři v Mediažurnálu – ale bohužel se tam vyskytovaly jen sporadicky. Proto by nový výbor měl více dbát o propagaci našeho klubu. Ve zprávě Řídícího výboru SN ČR – Práce v Územních sdruženích a klubech Syndikátu novinářů v roce 2009 – jsme měli vlastní kapitolu. Výbor tak napravil chybu z minulých let, kdy náš klub v těchto zprávách nebyl uváděn. Nyní navíc mají jednotlivé organizace Syndikátu možnost o svých aktivitách informovat ostatní nejen v Mediažurnálu, ale i na webových stránkách Syndikátu. Odstupující výbor doporučuje nově zvolenému výboru, aby si vybral někoho ze svých řad, kdo by pravidelně o klubu poskytoval informace ostatním.

K    lub kultury v uplynulém období sledoval dění v oblasti kultury v naší společnosti. K některým veřejným otázkám se vyjadřoval samostatně, i společně se Syndikátem. Například stále není zatím dořešen spor týkající se opravy Karlova mostu.

Výbor již několikrát upozorňoval na problém kolem tiskových konferencí. Mnohé státní i soukromé kulturní instituce, které je pořádají, nepochopily jejich význam a poslání. Problémy s platností nejen naší klubové legitimace, ale i syndikátní, se spíše rozrůstají. Je nutné upozornit, že se to týká vlastně jen pražských organizací – jako by chtěly všechny návštěvníky jen ždímat. V některých dokonce klesá návštěvnost. V krajích je praxe jiná. Na druhou stranu za mnohá nedorozumění mohou i naši členové, naši členové-hosté. Ti nerespektují pravidla vztahující se k držení naší klubové legitimace. V některých případech to vedlo k vyloučení těchto členů z našeho klubu. V letošním roce končí platnost klubových legitimací, pro příští rok budou vydávány nové, a při té příležitosti nebude problémovým členům průkaz vydán.

Řídicí výbor koncem loňského roku rozhodl o tom, že veškerý styk mezi ústředím a jednotlivými složkami Syndikátu bude probíhat prostřednictvím internetu. Snažíme se toto rozhodnutí dodržovat. Redakce našeho časopisu KULTURA přijímá příspěvky také jen v elektronické podobě.

Výbor vždy vítal vaše návštěvy. Dá se říci, že skoro žádná výborová schůze se nekonala bez některého hosta z naší členské základny.

Odstupující výbor děkuje všem, kteří výbor v jeho volebním období podporovali, pomáhali mu, jmenovitě Mgr. Jiřině Janě Hubáčkové, Růženě Veverkové a Ing. Marii Vašákové, které nebyly členkami výboru a všem, kteří přispívali do klubového časopisu KULTURA.

Děkujeme za pozornost.

Opět uplynul další rok a země snad za ten čas oběhla kolem Slunce. Než by se kdo nadál, je tady duben 2008, což pro výbor Klubu kultury znamená složit své členské základně „účty“ svého konání v uplynulém roce. Výbor zvolený ve volbách v dubnu 2006 ve složení PhDr. Vojtech Čelko, PhDr. Aleš Holub, PhDr. Milena Nyklová, Mgr. Maria Paříková, Mgr. Jaroslava Smolová, Jaroslava Světlíková, Radana Šatánková, Ing. Romana Velčovská byl posílen spolupracovníky Janem Kaštánkem, PhDr. Dagmar Šafaříkovou a Růženou Veverkovou.

V daném čase se výbor poctivě snažil pracovat jak nejlépe dovedl. Osvědčil se čtrnáctidenní interval mezi jednotlivými schůzemi, který umožňoval řešit jak aktuální, tak i dlouhodobé úkoly. Data schůzí výboru byla vždy v předstihu uváděna v klubovém bulletinu současně i s termíny redakčních uzávěrek pro náš časopis KULTURA – jeho už patnáctého ročníku.

Členská schůze v dubnu 2006 uložila ve svém usnesení zvolenému výboru dva body: za prvé, aby jednal o výši členských příspěvků na jednotlivé roky jeho funkčního období, za druhé, aby připravil webové stránky Klubu kultury v rámci Syndikátu novinářů ČR.

Výbor se výší členských příspěvků na jednotlivé roky zabýval, ale vždy jsme se shodli v názoru, že cesta k vyrovnanému klubovému rozpočtu by nevedla jejich zvýšením a to vzhledem ke složení členské základny. Jediným rozhodujícím finančním vydáním klubu, který rozpočet ovlivňuje, jsou náklady spojené s vydáváním klubového časopisu. Proto členové výboru rozhodli o snížení počtu jeho stran. A abychom dosáhli vyrovnaného rozpočtu pro rok 2007, požádali jsme o grant, vypsaný Syndikátem novinářů ČR. Dosáhli jsme toho jak plánovanou úsporou při vydávání časopisu, tak obdrženým grantem. Náš časopis KULTURA 2007 a 2008 je nyní k dispozici nejen členům našeho klubu, ale i všem návštěvníkům Presscentra Syndikátu. Na rok 2008 výbor Syndikát o grant již nežádal, protože změněná pravidla využívání členských příspěvků Syndikátu umožňují získat klubům za každého řádného člena sto korun.

Výboru se podařilo s úspěchem zvládnout výměnu členských průkazů. Tak trochu obehraná písnička. S některými kulturními organizacemi stále přetrvávají problémy. Netýká se to jen kulturních organizací. Pro mnohé politiky jsou novináři trnem v jejich oku, a proto sebemenší konflikt novináře s nějakou organizací vyvolává odsouzení i všech ostatních. Nejen náš klub musel řešit prohřešky několika našich členů jejich vyloučením, stejně postupuje i Syndikát novinářů ČR. Přestože již několikrát v našem časopise byla zveřejněna pravidla chování pro naše členy, přesto především někteří naši hosté je mnohdy nedodržují. Je to pro náš klub velice ostudné. Za některé problémy si však mohou i samotné organizace. Ale to je jiná písnička, která byla také již několikrát publikována.

Od podzimu 2006 výbor pracoval na klubových webových stránkách. Pro mnohé členy výboru to nebylo vůbec snadné. Šlo o novou formu komunikace s členskou základnou, se kterou se zatím nesetkali. Shromažďovali informace a zkušenosti, nežli si udělali představu o jejich podobě, ale připravili i jejich náplň. Začátkem roku 2007 hotovou verzi webových stránek předali k realizaci. Od konce března 2007 s určitými obtížemi začaly webové stránky na adrese www.sncr.cz/klubkultury fungovat. Koncem roku 2007 a začátkem letošního roku v souladu s úpravou webových stránek Syndikátu došlo i k úpravě našich stránek. Nyní už bude jen záležet na členech výboru, jak často budou stránky aktualizovat.

Výbor v průběhu svého funkčního období měl tedy k dispozici při kontaktu s členskou základnou především klubový časopis KULTURA, ke kterému přibyly i webové stránky. Ale nebyly to jen tyto dvě formy styku s členy klubu. Ti totiž dost často sami přicházeli na výborové schůze a svými názory pomáhali redakční radě bulletinu, někteří do něho přispívali svými články.

V budoucím období činnosti KK bude docházet k dalším změnám. Hlavním zdrojem informací pro členskou základnu se stanou asi webové stránky. Důvodem je skutečnost, že webové stránky mohou být aktualizovány průběžně, kdežto časopis KULTURA bude i nadále vycházet pětkrát do roka. V něm budou uváděny články s dlouhodobou informační hodnotou. Výbor předpokládá, že nově zvolený výbor opět zařadí do svého programu pořádání oblíbených společných akcí pro členy klubu. Akce si vyžadují aktuální informovanost s možností případných úprav. Menší účast v minulém období na některých výborových akcích to potvrzuje. Byla totiž většinou způsobena právě změnami, ke kterým došlo v průběhu jejich dvouměsíčního ohlášení a změny se k široké členské základně klubu nepodařilo včas doručit.

A ještě jednu výhodu mají webové stránky a tou je skutečnost, že jsme až dosud oslovovali vydáváním našeho časopisu přibližně sto členů klubu, nyní po jejich vytvoření máme možnost poskytovat informace a komunikovat s daleko větším množstvím občanů se zájmem o kulturu.

Počítače se stále častěji stávají součástí nejen pracovních kanceláří, ale i obývacích pokojů. Jsou mnohé organizace, které nabízejí školení s prací na počítači. Již před časem také členka výboru našeho klubu Radana Šatánková nabídla tuto službu zájemcům, která je pro ně zdarma. Tato nabídka platí i nadále.

I nadále v pravidelné rubrice Zprávy z výboru budou informace nejen o našem klubu, ale i o dění v ostatních složkách Syn