22. 3. 2019

ČLENOVÉ SYNDIKÁTU VOLÍ DELEGÁTY VALNÉ HROMADY

Uplynuly tři roky – a Syndikát novinářů ČR čeká volební valná hromada. Uskuteční se vpátek 14. června 2019 a rozhodne nejen o dalším směřování našeho spolku, složení nového řídicího výboru a kontrolní skupiny, ale také o dalším nakládání spenězi, které má SN ČR na svých účtech.

Jako tradičně není Valná hromada SN ČR shromážděním všech členů, vždyť jen Národní divadlo bychom zaplnili několikrát. Proto na valné hromadě zasednou vsouladu se zákonem i stanovami delegáti. Podrobná pravidla jejich volby i termíny stanovuje volební řád, který schválil řídicí výbor. Vtištěné podobě ho najdete v příloze Mediažurnálu 1/2019.

A jak vznikne seznam delegátů valné hromady, kteří svůj mandát budou mít i na následující tři roky? Územní sdružení a velké zájmové kluby volí delegáty na svých valných hromadách (členských schůzích) vpoměru jeden delegát na patnáct členů. Platí, že každý člen syndikátu smí hlasovat pouze jednou! A to buď v tom regionu nebo klubu, kam se přihlásil při aktualizaci členské evidence nebo na přihlášce, anebo individuálně prostřednictvím petičního archu. Pokud plánuje hlas uplatnit takto samostatně, musí to dát vědět kanceláři SN ČR ve stanoveném čase (do 30. 4., kdy již musí být informace doručena).

Členové, kteří nehlasují podle klíče stanoveného pro regiony a kluby, mohou svůj podpis připojit na kandidátní (petiční) listinu člena (každý pouze jednoho!), který takto musí shromáždit (nejméně) 15 podpisů. Vzor kandidátní listiny, resp. petiční arch najdete vtomto odkazu.

Aby šlo snáze zkoordinovat shromažďování podpisů, vyhlásí jako obvykle kancelář SN ČR tři termíny, kdy se zájemci o podporu mohou sejít s možnými podporovateli (členy, kteří by jim chtěli dát svůj hlas formou podpisu) vnašem Presscentru.

Vobou případech, tedy i u volby vregionech a klubech, volíme delegáty, případně i náhradníky. U regionů a klubů může být náhradníků více úměrně počtu delegátů; na petičním archu pouze jeden. Protože funkční období delegáta je tříleté, vpřípadě jeho neschopnosti dostavit se na valnou hromadu, nebo při zániku členství, nastupuje na jeho místo náhradník. Vprincipu jsou pravidla pro volbu stejná jako pro valnou hromadu vroce 2016.

Pozor – je tu ještě důležité upozornění. Oprávněným volit delegáta i být zvolen delegátem je pouze ten, kdo zaplatil do konce dubna, tedy do konceřádného termínu, členský příspěvek za rok 2019. Podle evidovaného počtu členů, kteří splnili tuto svoji členskou povinnost, bude určen i počet delegátů, které jsou jednotlivé regiony a velké kluby oprávněny na valnou hromadu delegovat.

A ještě pro úplnost – předsedu či předsedkyni SN ČR nevybírá přímo valná hromada, ale nově zvolený řídicí výbor.

VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ ČR

I. Základní ustanovení

1. Volební řád stanovuje ve smyslu stanov Syndikátu novinářů ČR (SN ČR) způsob volby delegátů pro Valnou hromadu SN ČR konanou 14. června 2019 a případnou náhradní valnou hromadu. Zvolení delegáti jsou zároveň členy valných hromad pro celé následující tříleté funkční období.

2. Pakliže se jimi nestanou ve volbách podle tohoto volebního řádu, pro následující tříleté funkční období se delegáty následujících valných hromad stávají z titulu funkce také členové řídicího výboru zvolení valnou hromadou. Toto pravidlo platí pouze po dobu jejich členství v řídicím výboru.

3. Každý řádný člen SN ČR má právo volit a být volen do orgánů SN ČR. Každý řádný člen má jen jeden volební hlas.

II. Volební komise

1. Řídicí výbor Syndikátu novinářů ČR, který je ve smyslu stanov oprávněn schválit tento volební řád, jmenuje volební komisi ve složení: Radek Gális, Marina Hofmanová, Zdenko Pavelka, Marek Zouzalík.

2. Volební komise odpovídá za řádný průběh voleb. Je zmocněna řídit volby a upřesnit případná sporná vyjádření tohoto volebního řádu.

3. Pakliže je to nutné, volební komise ve spolupráci s kanceláří SN ČR navrhne vzory formulářů potřebných pro průběh voleb.

4. Kancelář SN ČR poskytne komisi veškerou součinnost pro zajištění řádného průběhu voleb.

III. Průběh voleb

1. Delegáty volí pouze řádní členové SN ČR v poměru 1 delegát na 15 řádných členů SN ČR.

2. Územní sdružení, redakční, vydavatelská, profesní a studentská sdružení, dále pak celostátní Klub novinářů Pražského jara, Klub kultury, Otevřený klub a Klub novinářů seniorů volí delegáty a jejich náhradníky zpravidla na svých členských schůzích v poměru 1 delegát na každých završených 15 řádných členů sdružení/klubu. Rozhodující je skutečná členská základna k30. 4. 2019.

3. Členové SN ČR, kteří nejsou členy sdružení a klubů uvedených v odstavci 2, volí delegáty formou petičního archu doručeného do kanceláře Syndikátu novinářů ČR. Na petičním archu může být uvedeno jméno náhradníka, který na místo delegáta postupuje v případu zániku mandátu zvoleného delegáta nebo jeho neúčasti.

4. Členové sdružení a klubů uvedených v odstavci 2 jsou oprávněni hlasovat prostřednictvím petičního archu jen tehdy, pokud dají v termínu stanoveném tímto volebním řádem kanceláři SN ČR na vědomí, že tak hodlají učinit. Pak se pro účel volby delegátů jejich hlas do počtu členů těchto sdružení a klubů nezapočítává.

5. Pro zvolení kandidáta je třeba na petičním archu podporujícím jeho kandidaturu získat podporu 15 řádných členů SN ČR. Podpora se vyjadřuje uvedením jména, příjmení, členského čísla a podpisu podporovatele na petičním archu.

6. Každý člen SN ČR je oprávněn podpořit výhradně jednoho delegáta. Pakliže jich podpoří více, je platný ten arch, který byl do kanceláře SN ČR doručen jako první.

7. U členů sdružení s méně než 15 členy a u dalších zájmových klubů se pro účely voleb delegátů uplatňuje postup volby s pomocí petičního archu. Ustanovení odstavce 5 tím zůstává nedotčeno.

8. Kancelář SN ČR organizuje tři volební shromáždění řádných členů nezařazených do územního, redakčního, vydavatelského, profesního či studentského sdružení. Shromáždění jsou oprávněna volit delegáty podle klíče 1 delegát na 15 řádných členů přítomných na shromáždění. Shromáždění se mohou zúčastnit i členové, kteří požádali o možnost hlasovat prostřednictvím petičního archu podle odstavce 4.

IV. Harmonogram voleb

1. Člen sdružení a klubu uvedeného v článku III odstavci 2, který hodlá volit delegáta samostatně uplatněním podpisu na petičním archu, je povinen svůj záměr prokazatelně oznámit kanceláři SN ČR do 30. 4. 2019.

2. Kancelář SN ČR informuje do 2. 5. 2019 předsedy sdružení a klubů uvedených v článku III odstavci 2 o počtu hlasů, které jim přísluší pro nominaci.

3. Předsedové těchto sdružení a klubů zašlou zápis o průběhu voleb a o zvolených delegátech a případném pořadí náhradníků do 15. 5. 2019 kanceláři SN ČR. Pakliže se valné hromady konají před datem informování o počtu hlasů podle odstavce 2, bude počet upraven podle skutečnosti.

4. Termín 15. 5. 2019 platí také pro zaslání petičních archů podporujících konkrétní delegáty.

5. Kancelář SN ČR vyhlásí prostřednictvím webových stran SN ČR (případně zveřejní dalšími prostředky) termíny a organizačně zajistí tři volební shromáždění.

6. Volební komise do 22. 5. 2019 sestaví seznam zvolených delegátů a rozhodne o sporných případech. Sestavení seznamu je datem zvolení delegátů.

7. Kancelář SN ČR zašle nejpozději 30. 5. 2019 zvoleným delegátům informace o programu, místě a čase konání valné hromady.

V. Závěrečná ustanovení

Tento volební řád schválil řídicí výbor SN ČR dne 13. března 2019.

Miloš Šenkýř