Členství

Novináři zaměstnaní v médiích (v pracovním poměru) vyplní odstavec a). Šéfredaktorům, resp. odpovědným redaktorům, potvrzuje přihlášku výhradně vydavatel. Tituly s měsíční a delší periodicitou laskavě přiložte. Novináři zaměstnaní v elektronických médiích doloží k přihlášce vytištěnou titulní stránku z internetu.

Volní novináři (bez pracovního poměru) vyplní odstavec b). K přihlášce doloží kopie publikovaných materiálů z posledního období, v případě spolupráce s rozhlasem či televizí připojí potvrzení redakce o této spolupráci.

Volní novináři, kteří studují, vyplní rovněž odstavec b) a kromě publikační činnosti (případně potvrzení redakce) přiloží doklad o studiu, na jehož základě uhradí snížené členské příspěvky.

Důležité: Všichni žadatelé o členství žádají o přijetí do Syndikátu novinářů ČR zasláním přihlášky kanceláři SN ČR, příslušnému regionálnímu sdružení či některému z klubů.

SN ČR vede pro vlastní potřebu členskou evidenci členů, v níž zpracovává a archivuje některé jejich osobní údaje. V návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 vydal SN ČR Interní předpis o zpracování, evidenci a archivaci osobních údajů svých  členů. Vzhledem k tomu, že každý člen má právo být informován o tom, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány, používány a zabezpečeny, je tento předpis uveden v plném znění ZDE.

 

• Nezapomeňte uvést telefon, na kterém vás můžeme v případě nejasností nebo pochybností zastihnout. Vyplněnou přihlášku předejte naší kanceláři. Žádosti o členství projednává členská komise Syndikátu novinářů ČR, která zasedá jednou měsíčně.

• Stanovisko k žádostem o členství sděluje kancelář SN ČR (telefon 224 142 456 , fax 224 142 458), kde poté uhradíte členské příspěvky a získáte průkaz Syndikátu novinářů ČR, z. s.

• Poznámka: mimopražští obdrží stanovisko členské komise písemně spolu s odkazem na způsob úhrady členských příspěvků a zápisného. Kopii dokladu zašlou kanceláři Syndikátu, průkaz Syndikátu jim bude zaslán poštou.

Výši členských příspěvků stanovuje valná hromada. Spolu s pravidly pro jejich placení v průběhu roku a cenami za vystavení mezinárodního novinářského průkazu je najdete ZDE.

 

Přihláška do SN ČR