Dokumenty

Zákon o ochraně utajovaných skutečností

1. Věcný záměr zákona (1996)
2. Koncepce systému ochrany utajovaných skutečností
3. Připomínky SN k návrhu věcného záměru
4. Návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností
5. Důvodová zpráva k návrhu zákona o ochraně utajovaných skutečností
6. Zákon č. 148/98 Sb. o ochraně utajovaných skutečností

Tiskový zákon

1. Návrh zásad tiskového zákona
2. Dopis MK ČR z 8. 8. 1997: žádost o spolupráci a účasti zástupců SN v pracovní skupině při MK
3. Korespondence mezi SN a Úřadem vlády k žádosti SN o možnost připomínkovat připravované zákony (1992)
4. „Z tiskových zákonů a praxe některých evropských demokracií a USA“ (1995)
5. Návrh zákona o právu na informace (1997), podklady pro legislativní proces, korespondence
6. Společné stanovisko SNČR a Unie vydavatelů denního tisku k návrhu tiskového zákona
7. Návrhy SN na doplnění zásad tiskového zákona včetně související dokumentace
8. Vládní návrh zákona o periodickém tisku (mater. pro schůzi vlády 30. 6. 1995)
9. Tiskové zákony – mezinárodní dokumenty
10. Návrh zásad zákona o hromadných sdělovacích prostředcích(4. 10. 1991), vládní návrh zákona o hromadných sdělovacích prostředcích(12. 3. 1992)
11. Návrh věcného záměru zákona (1998)
12. Připomínky SN k zásadám zákona o sdělovacích prostředcích (14. 10. 1991)
13. Zásady tiskového zákona
14. Stanovisko SN k 1. verzi parafovaného znění – ohlasy, polemika
15. Návrh zásad zákona, kterým se upravují některá práva a povinnostipři vydávání a šíření periodického tisku a provozování dalšíchhromadných sdělovacích prostředků
16. Francouzská úprava tiskového zákona
17. Zákon o podpoře tisku z roku 1985 (rakouská úprava)
18. Tiskový zákon č. 46/2000 Sb.
19. Tiskový zákon č. 81/1966 Sb.
20. Usnesení výboru z 12. 11. 1999 – doporučení PS ke schválení tiskového zákona
21. Tiskový zákon – rozprava v PS (1999)
22. Tiskový zákon – připomínky prof. Woorhoofa (1999)
23. Tiskový zákon – stanovisko legislativní rady (1999) + předkládací zpráva
24. Tiskový zákon – návrh z I/1999, vráceno MK k přepracování
25. Tiskový zákon – postupné varianty a návrhy z roku 1999 + připomínky
26. Tiskový zákon – úprava v SRN
27. Stanovisko a připomínky IFJ k původnímu návrhu tiskového zákona
28. Připomínky SN k návrhu tiskového zákona a důvodové zprávě (1998)
29. Tiskový zákon – návrh, korespondence, monitoring (1999-2000)
30. Rakousko: Tiskový zákon
31. Tiskový zákon – monitoring z roku 2000
32. Artikle 19: Tiskové právo a praxe – studie o svobodě tisku v Evropě a ostatních demokraciích

33  Dánský tiskový zákon

34  Anglický tiskový zákon

35  Tiskový zákon – zahraniční materiály

36  Podklady k tiskovému zákonu

 

Autorská práva

1. Evropské modely úpravy autorského práva (seminář Brusel 1996)
2. Autorský zákon č.35/1965 Sb.
3. Autorská práva: Kampaň a semináře IFJ 2000

4  Lisabonská deklarace –seminář IFJ

5  Autorské právo a demokratická  společnost  (materiál IFJ)

6  Autorské právo – studie IFJ

Zákony o rozhlasovém a televizním vysílání

1. Zákon č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání
2. Zákon č. 103/1992 Sb.o Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání
3. Návrh zákona, kterým se mění zákon o České televizi, Českém rozhlasu a provozování rozhlasového a televizního vysílání
4. „Vysílací zákony“ + připomínky SN a monitoring
5. „Vysílací zákon“ komplexní pozměňovací návrh z května 2000
6. „Vysílací zákon“ anglický překlad
7. EU – směrnice z 30. 6. 1997 o koordinaci, pokud jde o provozování televizního vysílání
8. Zákon o vysílání – monitoring

Ostatní zákony

1. Zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
2. Návrh na změnu Ústavy ČR vč. důvodové zprávy a úpravy ve SRN
3. Zdanění honorářů – iniciativní návrh SN pro přípravu daňové reformy
4. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu – tvorba investičních doporučení
5. Návrh zákona o ochraně osobních údajů
6. Zákon o svobodném přístupu k informacím – monitoring