17. 5. 2019

Tichý hlas českých médií ve Vídni

Náhled do mediální práce české menšiny ve Vídni byl cílem dubnové studijní cesty členů Syndikátu novinářů Moravskoslezského a Olomouckého kraje do hlavního města Rakouska. Pro mnohé účastníky byly nově získané informace o postavení české menšiny vtamních médích překvapivé.

Sorganizací programu pomohla českým novinářům SN MOSOL Hana Herdová, šéfredaktorka Vídeňských svobodných listů. Titul, který vydává Menšinová rada české a slovenské větve vRakousku sdružující krajanské spolky ve Vídni, vychází včeštině bez přestávky už od roku 1946 (s výjimkou letních prázdnin a vánočních svátků), v současnosti 22krát ročně a jeho obsah tvoří příspěvky dobrovolných redaktorů a korespondentů.

Zajímavostí je, že přestože sídlo periodika najdete na Margaretenplatz 7/2/4 ve Vídni, samotné Vídeňské svobodné listy se tisknou v Břeclavi. „Důvod je jasný“, vysvětluje Hana Herdová, „finanční. VČR je tisk přece jen levnější, než vRakousku. Ostatně všechny česko-vídeňské tiskoviny se tisknou vČeské republice.“ Roční předplatné je 35 eur vRakousku a 45 eur vdalších zemích EU. Pomáhají dary jednotlivců a především spolku České srdce a částečně subvence zÚřadu spolkového kancléře pro menšiny, která sama ale ani zdaleka nepostačuje na krytí nákladů menšinových, tedy nízkonákladových novin. Hana Herdová upřesnila, že toto periodikum získalo teprve letos poprvé vhistorii i finanční podporu tiskoviny zčeského rozpočtu ministerstva zahraničí, a to 50.000 korun. Ovšem MZV poprvé přispělo před třemi lety na přípravu výstavy k70. výročí listu.

Hana Herdová, šefredaktorka VSL spolu spředsedkyní SN MOSOL Martynou Radłowskou-Obrusnik, foto: Katarzyna Czerná

Vídeňské svobodné listy mívají osm i více stran naplněných informacemi o aktivitách ve spolcích, o dění především ve vztahu k české a slovenské Vídni, nechybí ani rubrika zaměřená na historii menšinového života z doby před 50 lety, ale taky dopisy, postřehy, reportáže a názory čtenářů. Příspěvky jsou založeny na korespondenci menšinových českých organizací a relacích zaktivity Menšinové rady české a slovenské větve vRakousku. Vídeňské svobodné listy informují o životě vČeské republice, a vpřípadě návštěv českých zástupců ve Vídni zveřejňují informace týkající se setkání sčeskou menšinou (pokud takové probíhají). Ani v tomto časopise nechybí prostor věnovaný řádkové inzerci a spolkovým oznámením. Poslední strana periodika, tzv. Malý oznamovatel, je věnována aktualizovanému přehledu organizací a institucí české menšiny ve Vídni – čtenářům zde zprostředkovává informace a kontakty do jednotlivých struktur. Ktěmto organizacím patří i Školský spolek Komenský – Schulverein Komenský, snímž se novináři ze SN MOSOL také seznámili.

Školský spolek Komenský je soukromou institucí a po více než 140 let organizuje výuku české a slovenské menšiny. Provozuje ve Vídni mateřinku, základní i střední školu. Má také rozsáhlý archiv nejen vlastní korespondence s českými politiky, ale i publikací (deníky a české časopisy) až do 19. století.

O rozvoji spolku mluvil jeho starosta Karl Hanzl, současně i předseda Poradního sboru pro českou menšinu při Úřadu spolkového kancléře. Poznamenal, že „na základě rakouského sčítání lidu není možné určit četnost české a slovenské populace ve Vídni“, proto nemají zástupci těchto menšin argumenty pro případné vyjednávání o finančních otázkách srakouskou vládou, která se řídí uznatelností nároků menšin. „I přes právní ochrany národnostních menšin vRakousku, jejich zástupci by uvítali jejich prohloubení podle standardů EU“, podotkl Karl Hanzl.

Vraťme se ale ještě ke krajanským tiskovinám. Školský spolek Komenský vydává dvojjazyčný časopis „Česká a slovenská Vídeň dnes” (Tschechisches und slowakisches Wien heute) a od roku 2002 také ročenku „Kalendář” (Kalender).

Zleva: Marcela Ofner – ředitelka ZŠ, Sabina Eimer – ředitelka MŠ, Karel Hanzl – předseda Školského spolku Komenský, foto: Katarzyna Czerná

A další mediální možnosti včeštině? V rámci ORF mají Češi vRádiu Dráťák a Slováci vRádiu Dia:Tón na stanici Rádio Burgenland kdispozici jednou týdně každý po 30 minut svého času. Prostor vrakouské televizi je podle tamních redaktorek – Pavly Rašnerové a Terezy Chaloupkové, pro české vysílání velmi omezený. „ORF vysílá od roku 2009 jednou za 2 měsíce společný 25minutový magazín pod názvem České ozvěny|Slovenské ozveny,“ vysílaný je vždy druhou neděli v únoru, dubnu, červnu, srpnu, říjnu a prosinci ve 13.05 na ORF 2 Wien.

Nabízí se otázky, jestli omezené možnosti pro českojazyčné vysílání vrakouských médiích alespoň částečně kompenzuje prostor sice vněmčině, ale aspoň o „českých krajanských věcech“. Ivtomto případě se novináři ze SN MOSOL od zástupců české menšiny ve Vídni dočkali jen rozpačitého krčení ramen.

Budete-li se chtít dozvědět více o médiích pro českou menšinu vRakousku, najdete výše uvedené krajanské rozhlasové vysílání na https://volksgruppen.orf.at/cesi/radiotelevize/, televizní na https://tvthek.orf.at/history/Tschechische-Volksgruppe/13557928 a Vídeňské svobodné listy na www.viden-vsl.at.

-sn mosol-