27. 6. 2016

Zápis z Valné hromady Syndikátu novinářů ČR konané dne 17. června 2016

Zápis

 z Valné hromady Syndikátu novinářů ČR

konané dne 17. června 2016

 1. Úvod, zpráva mandátové komise, schválení jednacího a volebního řádu

Valnou hromadu zahájil předseda SN Adam Černý, který přivítal delegáty, náhradníky i hosty. Seznámil přítomné s programem VH.

Předsedajícím VH byl zvolen Adam Černý.  Do mandátové komise byli zvoleni kol. Fořt, Bobek a Kučerová-Razimová.

Do volební komise byl zvolen kol. Holub, Kratochvíl a Paclík.

Do návrhové komise byli zvoleni kol. Holoubková, Šenkýř a Chvátal.

Ověřovateli zápisu budou členové návrhové komise

Sčítači hlasů byli zvoleni kol. Burda a Holata.

Byl schválen program VH tak, jak byl uveden na pozvánce.

 

 1.  Zpráva o činnosti SN od poslední VH

Zprávu přednesl předseda SN ČR Adam Černý (její plné znění je přílohou tohoto zápisu).   V  roce 2015 začal SN poprvé využívat prostředky z vyhraného soudního sporu.   Kromě toho se podařilo stabilizovat příjmy ze spoluvlastnictví domů na Senovážném náměstí, kde se poslední dobou negativně projevuje aktuální situace na realitním trhu.

Členská komise se pečlivě věnovala přijímání nových členů. Do budoucna navrhuje ČK  od žadatelů požadovat ukázky novinářské práce výhradně v českém jazyce, cizojazyčné texty bude nutno opatřit překladem.

Platforma svoboda médiím se aktivně angažuje na přípravě změn zákonů o Českém rozhlase a České televizi.

SN podporuje granty na řadu akcí, projektů a aktivit.

Podařilo se stabilizovat vydávání  MŽ, kde se daří dodržovat čtvrtletní periodicitu.

Účetnictví SN i pobočných klubů a klubů se podařilo převést pod účetní firmu.

Připravuje se několik mediálních konferencí.

Diskuse ke zprávě o činnosti SN:

Kol. Chvátal podal informaci o stavu a vývoji investovaných prostředků.

První část investic u RFb, ČS a UCB je prakticky na nule a to po zohlednění vstupních nákladů. Výnos je zatím pouze u termínovaného vkladu Poštové banky a u směnky u  Arca Capital.

Kol. Zeman informoval o situaci ve SMOSKu, který spravuje majetek spoluvlastníků domů na Senovážném náměstí.   Nikdo z nich zatím svůj podíl prodat nehodlá.  V současné době se daří držet obsazenost přes 80 %.

Kol. Bobek podal zprávu mandátové komise. Pozváno 37 delegátů, přítomno 30 delegátů + 3 náhradníci.

Kol. Bobek informoval o činnosti, akcích a problémech regionálního sdružení jižní Moravy.

Kol. Holub informoval přítomné o činnosti členské komise.   Vzhledem k tomu, že z komise odstoupil kol. Fiala, pracovala komise pouze ve 4 členném obsazení.

Kol. Bubeníková seznámila VH s činností zlínského SN.

O činnosti Klubu kultury informovala přítomné předsedkyně klubu kol. Světlíková.

Kol. Zouzalík informoval o činnosti a akcích středočeského regionu. Řadu akcí pořádají ve spolupráci s Jazzovou sekcí.

Kol. Radlowska-Obrusnik informovala o činnosti severomoravského regionálního sdružení.

O přípravě Mediažurnálu  informoval kol. Pfauser.   Vyzval přítomné, aby se na obsahu MŽ více podíleli svými příspěvky regiony a kluby.  Další číslo vyjde v závěru června tak, aby v něm mohla být informace o dnešní  VH.

Kol. Chvátal informoval o založení  facebookového a twitterového  profilu SN.

 1. Zpráva KOS

Zprávu dostali delegáti v písemné formě. Její plné znění včetně návrhu rozpočtu je přílohou tohoto zápisu. Kontrolní skupina se ve své práci potýká se špatnou dostupností informací z účetnictví. Data i veškeré účetní doklady jsou k dispozici u účetní firmy, navíc analytické účty neposkytují informace v potřebné kvalitě a hloubce.   Zvýšil se příděl financí do regionů a klubů.  Závěrem kol Beránek uvedl, že je připraven odpovědět v diskusi na případné dotazy a Informoval delegáty VH, že již nebude kandidovat na předsedu KOS.

Valná hromada poděkovala  potleskem  p. Beránkovi za dlouholetou  práci v  KOS.

 

 

 1.  Zpráva  KPE

Zprávu dostali delegáti v písemné formě. Její plné znění je přímou tohoto zápisu.   Ve zprávě předsedkyně KPE kol. Osvaldová informovala pouze o důležitých causách a stížnostech.  Nejvíc stížností je z regionů, kde si často občané přes KPE řeší osobní spory a problémy.   KPE proto navrhuje proto řešit ve stanovách, jakými podáními by se měla KPE zabývat. Upozornila rovněž na smlouvy, které některé instituce uzavírají s novináři a které někdy výrazně omezují jejich autorská práva.  Je proto třeba být při podpisu smluv obezřetný.

 

 1. Volby do ŘV a KOS

Delegátům byly rozdány volební lístky a byla vyhlášena přestávka k provedení voleb.

 

 1.  Diskuse

Komentář k návrhu rozpočtu, který delegáti dostali s pozvánkou na VH, podal vedoucí kanceláře.  Návrh rozpočtu vycházel ze skutečností minulých let, nových skutečností (vyhraný soudní spor) a dlouhodobých trendů (úbytek členů).  GP a poté  ŘV byl návrh upraven a to tak, že byly zvýšeny náklady na výrobu a distribuci Mediažurnálu a granty na úkor rozpočtové rezervy.  U příjmů byly proti rozpočtu 2015 sníženy výnosy z členských příspěvků, a to v důsledku úbytku členů a snížení členských příspěvků u seniorů nad 70 let.

Kol. Šenkýř navrhuje zvýšit položku na granty o 30 tis. Kč s ohledem na další očekávané žádosti o grant.

Návrh rozpočtu byl poté schválen s úpravou navrženou kol. Šenkýřem.

Kol. Hofmanová představila projekt, který připravila a nabídla jihomoravskému SN.  Návrh se týká uspořádání konference věnované vztahu umělecké kritiky a reklamy.  SN by mohl být pořadatelem konference, případně tuto akci dotovat grantem.   Na tuto akci přispěje regionální sdružení JM částkou 20 tis. Kč.

Po SN požaduje 30 tis. Kč a toto dát do usnesení VH.

Kol. Beránek a Chvátal navrhují i v daném případě zvolit obvyklý postup, tj. podat žádost o grant a projednat jej standartním způsobem na GP a ŘV.

Kol. Hofmanová vysvětlila nestandardní postup tím, že teprve časem zjistila, že tuto akci nelze finančně zajistit pouze z prostředků regionálního sdružení SN JM a tím, že akce se bude konat  již v říjnu t. r.  a nejbližší  ŘV se bude konat  až v září.

Kol. Šenkýř a Černý navrhují na akci přispět grantem, protože není v možnostech SN pořádat celou akci.

Kol. Šenkýř přednesl návrh usnesení:

VH SN ČR souhlasí se záměrem podpořit konferenci na téma „Umělecká kritika versus reklama v současných médiích“ a vyzývá kolegyni Karlu Hofmannovou, aby předložila projekt Řídicímu výboru SN ČR.

Tento návrh usnesení byl poté schválen (proti 5, pro 11, zdrželo se 10).

V diskusi dále vystoupil Jindřich Beránek, který připomněl fakt, že mezi delegáty je minimum těch, kteří nikam nekandidují. Vyzval k zamyšlení nad tím, jak členům, kteří na VH nemají zastoupení, záleží na fungování organizace jako celku. Připomněl, že velká část členů je zastoupena díky regionům. Doporučil, aby se SN ČR v příštím období zaměřil na tyto skutečnosti a našel klíč, jak zapojit zástupce všech částí SN ČR (tedy i těch, kteří nemají 15 členů).

Předseda SN ČR Adam Černý v reakci na toto vystoupení zdůraznil, že SN ČR má historicky špatné zastoupení v Praze, ale i tam se ale jeho pozice mění. Problém však je v tom, že naráží na nedostatečnou aktivitu lidí – je podle něj potřeba zvyšovat povědomí o činnosti SN ČR.

Aleš Holub doplnil, že během právě končícího období se měnila přihláška, v níž se dotyčný už při přijetí může hlásit k příslušné součásti syndikátu. Pro další činnost v Praze bude důležité zahájení činnosti Otevřeného klubu Syndikátu novinářů.

Adam Černý doplnil, že byl v Sarajevu na evropském kongresu novinářů. Novinářské spolky v celé Evropě jsou podle něj pod silným tlakem, mají problémy se získáváním členům. Při přípravě česko-německé novinářské ceny zjistil, že velice podobná situace je v Německu, kde se dokonce jako problém ukazuje upadající zájem o novinářskou profesi jako takovou.

 

 1. Zpráva volební komise

Kol. Holub seznámil přítomné se zprávou volební komise o výsledku voleb do ŘV a KOS.

Do nového Řídicího výboru SN ČR byli zvoleni podle počtu obdržených hlasů:

 1. Černý Adam (31 hlasů)
 2. Fořt Martin (31 hlasů)
 3. Holub Aleš (30 hlasů)
 4. Bobek Jaroslav (29 hlasů)
 5. Holoubková Jana (29 hlasů)
 6. Hužvárová Marina 29 hlasů)
 7. Radlowska-Obrusnik Martyna  (29 hlasů)
 8. Šenkýř Miloš (29 hlasů)
 9. Čipáková Jana (28 hlasů)
 10. Chvátal Dalibor (28 hlasů)
 11. Osvaldová Barbora (28 hlasů)
 12. Paclík Jaroslav (28 hlasů)
 13. Kliment Jan (27 hlasů)
 14. Kučera František (27 hlasů)
 15. Láb Filip (27 hlasů)
 16. Pavelka Zdenko (25 hlasů)
 17. Prchal Stanislav (25 hlasů)
 18. Světlíková Jaroslava (25 hlasů)
 19. Waschková-Císařová Lenka (25 hlasů)
 20. Šafářová Dana (24 hlasů)
 21. Štěpaník Jaroslav (24 hlasů)
 22. Zeman Rudolf (24 hlasů)
 23. Žák Michal (23 hlasů)
 24. Holata Svatopluk (23 hlasů)
 25. Mihalovičová Naďa (21 hlasů)

Náhradníky ŘV byli zvoleni:

 1. Bubeníková Jana (17 hlasů)
 2. Kopecký Leoš (16 hlasů)
 3. Hudcová Ivana (14 hlasů)
 4. Burda Petr (11 hlasů)

Bylo vydáno 33 volebních listin, odevzdáno 33 platných listin.

Do Kontrolní skupiny byli zvoleni:

 1. Haid Jaroslav (26 hlasů)
 2. Vidiševská  Anna (24 hlasů)
 3. Beránek Jindřich (24 hlasů)

Náhradník KOS byl zvolen:

 1. Zouzalík Marek (22 hlasů)

Bylo vydáno 33 volebních listin, odevzdáno 32 platných listin.

 1. Návrh na usnesení z VH

Návrhová komise předložila návrh usnesení z VH, které bylo poté přijato:

 

Usnesení valné hromady SN ČR

konané dne 17. června 2016

Valná hromada schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti
 2. Zprávu kontrolní skupiny
 3. Zprávu  KPE

Valná hromada uděluje absolutorium odcházejícímu ŘV.

Valná hromada doporučuje ČK, aby při posuzování členských přihlášek vyžadovala doklady o novinářské činnosti v českém, případně slovenském jazyce s tím, že výjimky může posoudit buď ČK nebo ŘV.

Valná hromada byla ukončena v 14,20 hodin.

Členové nového Řídicího výboru SN ČR byli poté pozváni na navazující jednání.

Více zde: https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/news/zapis-z-valne-hromady-syndikatu-novinaru-cr-konane-dne-17-cervna-2016/